foto tanktransport
Internationaal tanktransport Internationaal tanktransport
  kaart europa
  T +32 (0)9 374 22 29  F +32 (0)9 374 46 32
 

navigatie
Welkom
Ons bedrijf
Activiteiten
Ligging
Wagenpark
Kwaliteit, veiligheid, milieu
Garage - Truckwash
Fotogalerij
Contact
Transportvoorwaarden
Vacatures
 

Algemene transportvoorwaarden

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met, en meer in het algemeen alle rechtsverhoudingen met TRANSPORT VAN HEYSTE NV tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover de bepalingen van deze voorwaarden op de rechtsverhouding van toepassing zouden kunnen zijn. Dit houdt in dat de algemene vooraarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met TRANSPORT VAN HEYSTE NV.

Opdrachtgever

Onder “opdrachtgever” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die een transportopdracht verstrekken, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaan met TRANSPORT VAN HEYSTE NV , met dien verstande dat de opdrachtgever zich door het geven van de opdracht of het aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaart en zich diengevolge persoonlijk borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door TRANSPORT VAN HEYSTE NV vermeldt. Een transportopdracht wordt pas geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail door de opdrachtgever aan TRANSPORT VAN HEYSTE NV is verstrekt en door laatstgenoemde in uitvoering is genomen of schriftelijk is aanvaard. Het geven van een transportopdracht houdt in in te stemmen met huidige voorwaarden en deze als contractueel bindend te aanvaarden. TRANSPORT VAN HEYSTE NV behoudt zich het recht voor om transportopdrachten te weigeren ondanks gedane aanbiedingen.

Transportdocumenten

De opdrachtgever is steeds verplicht tijdig alle documenten bij de vracht te voegen, die krachtens wettelijke of reglementaire beschikkingen die goederen moeten vergezellen,. De niet of niet-tijdige overmaking van de nodige documenten zal leiden tot de ontheffing van aansprakelijkheid van de vervoerder, waarbij de opdrachtgever de vervoerder zal vrijwaren, onverminderd de mogelijkheden om de vracht te weigeren of om schadevergoeding te vragen.

TRANSPORT VAN HEYSTE NV is in geen geval aansprakelijkheid voor de onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de vervoersdocumenten, waaronder onder andere de juiste hoeveelheid en het juiste gewicht. Alle kosten, aansprakelijkheden en schade welke hieruit kunnen voortvloeien, vallen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever, bij wie ze kunnen worden verhaald.

Aansprakelijkheid en wettelijk kader

Elke transportopdracht wordt aangegaan conform de dwingende bepalingen van het CMR-Verdrag en de bepalingen hierin nopens de aansprakelijkheid van de vervoerder. TRANSPORT VAN HEYSTE NV exonereert zich voor elke andere aansprakelijkheid behalve deze onder C.M.R.- en deze onder andere, dwingende regelgeving. Dit brengt onder meer met zich mee dat de vervoerder geen enkele aansprakelijkheid draagt voor schade of vertraging ontstaan bij het laden of lossen der goederen (ook niet door ontdooien), terwijl de aflevering van goederen op de kaai van havens zonder ontlasting van de geadresseerde zal beschouwd worden als een inontvangstname zonder voorbehoud. Behoudens andersluidende vermelding op de vrachtbrief, wordt geen transportopdracht aangenomen onder een beding van rembours, onder aangenomen waarde der goederen of bijzonder belang bij aflevering. Het vervoer van risicogoederen (zoals de volgende, maar niet beperkt tot: juwelen, geld, antiquiteiten, waardepapieren, de accijnsgoederen waaronder sigaretten, alcohol, enzovoort) wordt enkel aanvaard op risico van de opdrachtgever.

Vrachtgelden en vervoerskosten

De vrachtgelden en vervoerskosten zijn verschuldigd door de opdrachtgever. In geval van vervoer waarbij de opdrachtgever aangeeft dat de betaling zal geschieden door de geadresseerde, zijn beiden hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling gehouden. Het laden en lossen van de vervoerde goederen is inbegrepen in de vrachtgelden en dient te gebeuren op kosten en risico van de opdrachtgever. Het tijdsbestek voor het laden en lossen wordt berekend vanaf de aanbieding der goederen bij de geadresseerde, ongeacht de al dan niet aanvaarding der goederen, en bedraagt, behoudens afwijkende overeenkomst schriftelijk tussen partijen gesloten, twee uur. Wachtkosten en bijkomende toeslagen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot weekendvergoeding, laad- of losopdrachten gedurende een wettelijke rustdag,…) worden door TRANSPORT VAN HEYSTE NV steeds op de offerte vermeld. In gevallen van overmacht of hardship (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: weersomstandigheden, uitzonderlijke file, staking …) is TRANSPORT VAN HEYSTE NV gerechtigd ofwel de vrachtgelden en –voorwaarden eenzijdig te wijzigen dan wel de vervoersovereenkomst te verbreken zonder enige vergoeding.

Alle facturen van TRANSPORT VAN HEYSTE NV aan de opdrachtgever dienen binnen de dertig dagen na factuurdatum op de door TRANSPORT VAN HEYSTE NV aangegeven wijze voldaan worden, behoudens andersluidende vervaldatum schriftelijk toegestaan door TRANSPORT VAN HEYSTE NV. Na afloop van de vervaldatum wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15 procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75,00 EUR en een maximum van 10.000,00 EUR alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1 procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend.

De opdrachtgever verleent aan TRANSPORT VAN HEYSTE NV een conventioneel retentierecht op alle goederen die zij naar aanleiding van transportopdrachten aan TRANSPORT VAN HEYSTE NV ter transport zou aanbieden, waarbij de opdrachtgever aangeeft over het beschikkingsrecht over deze goederen te beschikken, en dit tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de opdrachtgever nog aan TRANSPORT VAN HEYSTE NV zou moeten, zelfs al zijn hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven transportopdracht.

TRANSPORT VAN HEYSTE NV geeft te kennen in geen geval in te stemmen met compensatie tussen haar vrachtfacturen en welkdanige vordering die de opdrachtgever op haar zou kunnen hebben.

Aanmerkingen, klachten en opmerkingen

Als niet-ontvankelijk worden beschouwd, de klachten, aanmerkingen en/of opmerkingen nopens de door TRANSPORT VAN HEYSTE NV verrichte activiteiten en werkzaamheden, dewelke deze laatste niet schriftelijk of elektronisch bereiken binnen een termijn van 48 uren te rekenen vanaf de levering van de vervoerde goederen, tenzij het CMR-verdrag of andere dwingende wetgeving in kortere of langere termijnen voorziet, zoals bijvoorbeeld ingeval van zichtbare schade of verliezen.

Ontbinding

Voor alle gevallen waar de opdracht niet doorgaat of wordt ontbonden, verbindt de opdrachtgever er zich toe om aan TRANSPORT VAN HEYSTE NV een schadevergoeding voor winstderving te betalen die overeenstemt met 20 procent van de reiskosten, tenzij andersluidend schriftelijk tussen partijen gesloten beding.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

TRANSPORT VAN HEYSTE NV en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn bevoegd de Rechtbanken van het arrondissement Gent.

Document downloaden in PDF

Terug naar de vorige pagina

 

 


Tanktransport Van Heyste +32 (0)9 374 22 29 -
© Copyright 2019 Transport Van Heyste nv
Veldstraat 24
9910 Knesselare
België - Belgique - Belgium
Tanktransport Van Heyste telefoon +32 (0)9 374 22 29
fax +32 (0)9 374 46 32
e-mail info@vanheyste.be